Gmina Jarczów Information in english Information in english Forum OPS.PL Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jarczów

Ważne strony:
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
ZMIANA WIELKOŚCI CZCIONEK

Usługi opiekuńcze

Modificar el tamaño de letra:
Usługi opiekuńcze, przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby. Podczas wywiadu określa się:
 • rodzaj, zakres, wymiar dzienny świadczonych usług
 • okres, przez który mają być świadczone,
 • wysokość i sposób pobierania opłaty, uwzględniając zgłoszone przez osobę zainteresowaną potrzeby oraz możliwość ich realizacji.

Wymagane dokumenty podczas wywiadu:
 • dowód osobisty;
 • zaświadczenie lekarskie określające zakres i proponowany wymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, dodatkowo można okazać aktualny wypis ze szpitala;
 • zaświadczenie o dochodach (odcinek renty, emerytury, zaświadczenie z pracy o zarobkach netto członków rodziny z miesiąca poprzedzającego zgłoszenie usług).

Zasady przyznawania usług opiekuńczych, oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, zasady odpłatności oraz tryb ich pobierania określa Uchwała Rady Gminy Jarczów nr XX/124/17 z dnia 28 marca 2017r.
 

Domy Pomocy Społecznej
Innym zadaniem wynikającym z ustawy o pomocy społecznej realizowanym przez GOPS jest kompletowanie dokumentów w celu przyznania miejsca w domu pomocy społecznej osobom wymagającym całodobowej opieki, której Ośrodek w ramach usług ani rodzina nie są w stanie zapewnić.
Wywiad przeprowadza i kompletuje dokumenty. Decyzję o skierowaniu i odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje Kierownik GOPS.

Dokumentacja w sprawie przyznania DPS
Decyzja w sprawie skierowania osoby do domu pomocy społecznej podejmowana jest na podstawie m.in. następujących dokumentów:
 
 1. Pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegające się o skierowanie lub opiekuna prawnego;
 2. Wywiadu środowiskowego (rodzinnego) przeprowadzonego przez pracownika socjalnego Ośrodka właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o miejsce w domu pomocy;
 3. Zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o miejsce w DPS
 4. Opinii ośrodka pomocy społecznej dotyczącej stopnia sprawności osoby ubiegającej się o miejsce w domu pomocy;
 5. Decyzji o przyznaniu zasiłku stałego z właściwego ośrodka pomocy społecznej lub decyzja organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość renty lub emerytury; bądź renty socjalnej
 6. Zaświadczenia wnioskodawcy o uprawnieniach kombatanckich w przypadku ubiegania się o DPS dla kombatantów
 7. Pisemną zgodę osoby ubiegającej się o dom lub jej przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za pobyt w takim domu oraz zgodę na potrącanie opłaty przez ośrodek pomocy społecznej z zasiłku stałego lub przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego bądź renty socjalnej
 8. Wywiad rodzinny (środowiskowy) u osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za DPS lub umowa na partycypowanie w tej opłacie.
Zasady ustalania odpłatności za pobyt w DPS:
 
 1. Mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości nie większej niż 70%swojego dochodu, w przypadku osób małoletnich odpłatność ponosi przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka nie więcej niż 70% tego dochodu;
 2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego (rodzinnego) zgodnie z zawartą umową;
 3. Gmina z której osoba została skierowana do pomocy społecznej

Wywiad informacyjny

Zgodnie z art. 103 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. z małżonkiem, zstępnymi i wstępnymi przeprowadzane są wywiady informacyjne mające na celu ustalenie sytuacji rodzinnej i materialnej osób zobowiązanych do udzielania pomocy. W drodze umowy określa się wysokość świadczonej pomocy na rzecz osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia.
 1. Mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości nie większej niż 70%swojego dochodu, w przypadku osób małoletnich odpłatność ponosi przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka nie więcej niż 70% tego dochodu;
 2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego (rodzinnego) zgodnie z zawartą umową;
 3. Gmina z której osoba została skierowana do pomocy społecznej