Gmina Jarczów Information in english Information in english Forum OPS.PL Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jarczów

Ważne strony:
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
ZMIANA WIELKOŚCI CZCIONEK

Projekty Unijne

Modificar el tamaño de letra:

                


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarczowie
od 2008r. do 31.12.2014r. realizował projekt systemowy
„Aktywizacja zawodowa szansą dla bezrobotnych” 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarczowie   od 2008r.  realizował projekt systemowy „Aktywizacja zawodowa szansą dla bezrobotnych”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu aktywizowane były osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  W ramach przyznawanych środków  przeprowadzane były różnego rodzaju kursy i szkolenia zawodowe, pokrywane były  koszty dojazdów na szkolenia.

Celem ogólnym  projektu był wzrost integracji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, w tym długotrwale  bezrobotnych, biernych zawodowo i pracujacych ( rolników)  będących klientami pomocy społecznej, zamieszkujących na terenie Gminy Jarczów.

Cel ogólny projektu został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:
1    wsparcie zdolności do zatrudnienia, poprzez zwiększenie dostępu do szkoleń zawodowych
2    dostosowanie kwalifikacji do potrzeb lokalnego rynku pracy
3    wsparcie mobilności na rynku pracy poprzez przezwyciężenie indywidualnych barier tj. wzrost zdolności interpersonalnych
4    wzrost zaradności życiowej oraz poczucia własnej wartości
5    spadek izolacji społecznej

Realizacja projektu przyczyniła się do osiągnięcia celów Priorytetu VII poprzez umożliwienie dostępu do form aktywnej integracji osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym poprzez kontrakty socjalne, które  obejmowały wspieranie zdolności do podjęcia zatrudnienia, usługi o charakterze edukacyjnym, zawodowym i społecznym.

Wartością dodaną projektu było ułatwienie uczestnikom dostępu do rynku pracy, poprzez zwiększenie dostępu do szkoleń, która była mierzona ilością wydanych dyplomów, certyfikatów i zaświadczeń dotyczących podniesionych kwalifikacji. Jak również popularyzacja mechanizmów współfinansowania projektów i programów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


W latach 2008 - 2014 wsparciem zostały objęte osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne, bierne zawodowo i zatrudnione, w tym rolnicy, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkujące na terenie gminy Jarczów. Od początku realizacji projektu wsparciem objęto 37 osób w tym 15 mężczyzn i 22 kobiety. Udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką ukończyły 32 osoby. Projekt realizuje politykę równych szans zakładając promocję równych szans kobiet i mężczyzn w dostępie do rynku pracy. Wszystkie biorące udział w projekcie osoby zostały objęte kontraktami socjalnymi.

             

 
Podejmowane  w projekcie działania przyniosły następujące rezultaty miękkie:

  1.  nabycie umiejętności zawodowych w zakresie prowadzonych kursów
  2.  zwiększenie motywacji do zmiany własnej sytuacji życiowej
  3.  odkrycie i pielęgnowanie własnego potencjału zawodowego i osobowościowego
  4.  zwiększenie poczucia własnej wartości beneficjentów
  5.  poprawa funkcjonowania intrapsychicznego i interpersonalnego beneficjentów
  6.  nabycie praktycznych umiejętności zawodowych przez uczestników projektu
  7.  zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy
  8.  wzrost samooceny i pewności siebie
  9.  podwyższenie aspiracji osobistych i zawodowych uczestników projektu
10.  zwiększenie spójności społecznej w gminie,
11. zwiększenie kompetencji Ośrodka Pomocy Społecznej w realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji,

oraz rezultaty twarde:

32  klientów pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projekcie dotyczącym aktywnej integracji
36  klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi
37 uczestników objętych wsparciem
32 osoby, które ukończyły kursy zawodowe 
32 osoby, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu zawodowego
32 osoby, które ukończyły projekt i uzyskały kwalifikacje niezbędne do skutecznego powrotu na rynek pracy
9 osób, które po udziale w projekcie znalazły zatrudnienie

Powyższe rezultaty i produkty są monitorowane przez następujące narzędzia weryfikacji wskaźników produktu: ankieta oceniająca poziom organizacji i zadowolenia uczestników projektu mierzona na początku i na końcu realizacji projektu. Za monitoring  odpowiadają pracownicy socjalni realizujący kontrakty socjalne w ramach projektu. Podjęte działania uświadamiają klientom pomocy społecznej podejmowanie licznych działań ukierunkowanych na usamodzielnienie się i wyjście poza system pomocy społecznej. O trwałości działań świadczy szansa na podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu. Działania zostały zaprojektowane zgodnie z potrzebami uczestników projektu.