Gmina Jarczów Information in english Information in english Forum OPS.PL Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jarczów

Ważne strony:
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
ZMIANA WIELKOŚCI CZCIONEK

Karta Dużej Rodziny

Modificar el tamaño de letra:


               1 stycznia 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny  (Dz. U. 2014 poz.1863). która określa zasady przyznawania  członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny. Karta wydawana jest bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej i uprawnia do korzystniejszego niż ogólnie obowiązujący, dostępu do towarów, usług i innych form działalności w  instytucjach, które ją honorują.

 

Z uprawnień korzystać mogą członkowie rodzin wielodzietnych, czyli takich w których jest troje i więcej dzieci (w wieku do ukończenia 18 roku życia; do ukończenia 25 roku życia-jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej; bez ograniczeń wiekowych-jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności), niezależnie od osiąganego dochodu, także rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

 

Wniosek złożyć może członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

 

Wymagane dokumenty:

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy okazać oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

 1. w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

 2.  w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
7. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka,  oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
8. W przypadku cudzoziemców, składając wniosek o przyznanie Karty, poza wyżej wymienionymi dokumentami, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oświadczenia  składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, przedstawia się dokument potwierdzający tożsamość oraz, w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18. roku życia, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny składać można w tutejszym Ośrodku (pokój nr 12 w budynku Urzędu Gminy) od dnia 2014-06-16 od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-15.00.

Więcj informacji znajduje się na stronie http://rodzina.gov.pl/duza-rodzina