Gmina Jarczów Information in english Information in english Forum OPS.PL Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jarczów

Ważne strony:
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
ZMIANA WIELKOŚCI CZCIONEK

Akty prawne

Wszystkie akty prawne zapisane zostały w formacie pdf, który można przeglądać programem Adobe Reader lub Foxit.

Akty prawne-dodatek mieszkaniowy

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych

3. Uchwała Nr XI/80/04 Rady Gminy Jarczów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatków mieszkaniowych


 

Akty prawne-zasiłek dla opiekuna

1. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
 

Akty prawne - Dożywianie

Akty prawne dostępne do pobrania:
Akty prawne zapisane zostały w formacie pdf, który można przeglądać programem Adobe Reader lub Foxit.
  1. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r.    w sprawie ustanowienia  wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania  "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"na lata 2014-2020.


    Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach programu wieloletniego " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

            Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania: "Pomoc Gminy Jarczów w zakresie dożywiania " na lata 2014-2020
 

Akty prawne - Fundusz alimentacyjny

Akty prawne dostępne do pobrania:
Akty prawne zapisane zostały w formacie pdf, który można przeglądać programem Adobe Reader lub Foxit.
  1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r.w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego

  3. Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 

Akty prawne - Świadczenia Rodzinne

Akty prawne dostępne do pobrania:
Akty prawne zapisane zostały w formacie pdf, który można przeglądać programem Adobe Reader lub Foxit.
  1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3.01.2013r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne jarczow.ops.pl/files/rozporzadzenie.pdf
  2. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych
  3. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych

  4. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy

 

Akty prawne - Lokalne

Akty prawne dostępne do pobrania:
Akty prawne zapisane zostały w formacie pdf, który można przeglądać programem Adobe Reader lub Foxit. 
 
Więcej artykułów…