Gmina Jarczów Information in english Information in english Forum OPS.PL Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jarczów

Ważne strony:
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
ZMIANA WIELKOŚCI CZCIONEK


                                                        
Witamy Państwa na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarczowie


Szanowni Państwo!

W związku z koniecznością utworzenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy”  niezbędne jest opracowanie „Diagnozy problemów społecznych”.  W związku z tym prosimy o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszej Gminy, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy, a także zaplanowaniu odpowiednich działań profilaktycznych.

Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy mają możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu. Wystarczy kliknąć w link, odpowiedzieć na kilka pytań,
a następnie kliknąć „wyślij”.

LINK: https://jarczowmieszkancy.webankieta.pl/

 

 

 

Gmina JARCZÓW - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarczowie przystąpił do realizacji Programu koordynowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”.


 

Program skierowany jest do osób w wieku powyżej 70 roku życia, które w czasie pandemii pozostają w domu i nie mogą skorzystać z pomocy rodziny lub sąsiadów. Pomoc jest realizowana w postaci usługi polegającej na zrobieniu niezbędnych zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby (artykuły spożywcze, środki higieny osobistej). Koszty zakupów pokrywa osoba zainteresowana.


 

O  pomoc  w  zrobieniu  zakupów  Seniorzy  mogą  zgłaszać  się  telefonicznie  pod  numer 22 505-11-11. Jest to numer ogólnopolskiej infolinii dedykowany tylko dla potrzeb ww. Programu. Ośrodek Pomocy Społecznej skontaktuje się z Państwem, ustali potrzeby i udzieli pomocy. Więcej informacji dostępnych jest na stronie https://wspierajseniora.pl/

SENIORZE!!!

Jeżeli nie wiesz jak dokonać zgłoszenia na infolinię po prostu zadzwoń do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarczowie pod numer: 84 66-343-91 i zgłoś potrzebę zrobienia zakupów.

                                              Program "Wspieraj Seniora"


                 Osoby przebywające w kwarantannie domowej, które nie są w stanie własnym staraniem zapewnić sobie podstawowych potrzeb, w szczególności produktów żywnościowych proszone są o kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarczowie  w godzinach 7⁰⁰-15⁰⁰ pod numer tel. 84 6634391, oraz  w godzinach 15⁰⁰-19⁰⁰ oraz w dni wolne od pracy pod nr 609262171 lub za pośrednictwem aplikacji Kwarantanna Domowa.

            Każda osoba poddana izolacji, nadzorowi epidemiologicznemu bądź kwarantannie z powodu COVID-19 ma możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego poprzez kontakt ze specjalistami z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim   tel. (84) 6634298  w dni powszednie w godz.8.00 –16.00,  całodobowo pod numerami 729860600, 792960731  lub   poprzez infolinię 800-100-102.


     Informacja

dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarczowie


        

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) - (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO/Rozporządzenie) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarczowie informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Jarczów reprezentujący Gminę Jarczów, REGON 950368915, NIP 921-198-05-66 , adres: ul. 3 Maja 24, 22-664 Jarczów,  a w wyjątkowych wypadkach wskazanych w przepisach szczególnych: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarczowie.
2. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora (Wójta Gminy Jarczów) jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej jako: GOPS/Podmiot przetwarzający) reprezentowany przez Kierownika Ośrodka.
3. Adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: ul. 3 Maja 24, 22-664 Jarczów, Telefon/Fax (0-84) 66-343-91, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
4. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarczowie na podstawie art. 37 Rozporządzenia powołano Inspektora Danych Osobowych, z którym skontaktować się można pod numerem telefonu +48 721-018-268 lub adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
5. Zbierane dane osobowe, w tym dane wrażliwe są przetwarzane przez GOPS w Jarczowie – na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO (a w przypadku przetwarzania danych wrażliwych: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 9 RODO), z kolei w przypadku przetwarzania danych o karalności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 10 RODO) w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, jako na organie
administracji publicznej, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w pozostałych przypadkach - na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO - w celu realizacji umów zawartych z kontrahentami. W zakresie, w jakim obowiązek podania przez Państwa danych nie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa ani nie służy
realizacji umowy, pozostałe dane mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (a w przypadku przetwarzania danych wrażliwych: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z art. 9 RODO) tj. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dotyczy to w szczególności danych ułatwiających kontakt z Państwem, takich jak adres e-mail lub numer telefonu.
6. GOPS w Jarczowie przetwarza dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji zadań określonych w pkt. 5 niniejszej klauzuli, lecz nie krócej niż przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji.

 

7. W sytuacji zaistnienia dobrowolności podania danych celem ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, (a w przypadku przetwarzania danych wrażliwych: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z art. 9 RODO) - (tj. przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody) osoba, której danych będzie to dotyczyć zostanie o tym niezwłocznie poinformowana celem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
przez GOPS w Jarczowie. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Cofnięcie zgody może jednak prowadzić do uniemożliwienia realizacji przez Podmiot przetwarzający celu przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody.
8. Zbierane i przetwarzane przez GOPS w Jarczowie dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi kurierskie, usługi informatyczne, prawne, księgowo – finansowe, banki oraz inne instytucje finansowe, podmioty ubiegające się o udostępnienie informacji w ramach realizacji uprawnienia dostępu do informacji publicznej, a także organy publiczne z zastrzeżeniem pkt. 9 niniejszej klauzuli.
9. Organy publiczne, które na podstawie przepisów prawa mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania nie są odbiorcami danych osobowych.
10. Podmiot przetwarzający nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 

11. W związku z przetwarzaniem przez GOPS w Jarczowie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

 

a) dostępu do treści danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO) z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator, a także z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w przepisach szczególnych;
b) żądania sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w przepisach szczególnych;

 

c) żądania ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 RODO)

 

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO).

 

e) żądania usunięcia danych (na podstawie art. 17 RODO), z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w przepisach szczególnych.

 

12. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez GOPS w Jarczowie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. W zakresie przyznawania świadczeń w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, schronienia w formie ogrzewalni i noclegowni, sprawienia pogrzebu, a także przyznanie biletu kredytowanego nie wymaga wydania decyzji a
dministracyjnej - realizacja obowiązku informacyjnego następuje przez zamieszczenie informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, w widocznym miejscu w budynku, w którym udzielane są świadczenia lub świadczone usługi.

 W informatorze Rodzina 500+ znajdą Państwo niezbędne informacje dotyczące programu.

  

 

Zostań partnerem ogólnopolskiego programu wspierającego rodziny wiedzietne - Karta Dużej Rodziny


Informujemy, że swoją działalność rozpoczął portal  http://pierwszekroki.czasdzieci.pl/  na łamach, którego wszyscy rodzice bezpłatnie mogą uzyskać porady dotyczące wychowania swoich dzieci.


Od dnia 16 czerwca 2014r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarczowie  można złożyć wniosek o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych - dla każdej rodziny z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu.
Od 01.01.2019r.  o Kartę Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu conajmniej troje dzieci.
Więcj informacji znajduje się na stronie http://rodzina.gov.pl/duza-rodzina


Ośrodek realizuje następujace zadania:
Fundusz alimentacyjny,
Świadczenie wychowawcze,
Dożywianie.
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Przyjmujemy w godzinach:
Od poniedziałku do piatku : 7:00 - 15:00

Kontakt:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 24 22-664 Jarczów
tel. (84) 663 43 91
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

NIP: 921-16-60-991
REGON:  006057515

Kierownik GOPS
Aneta Mękal