Gmina Jarczów Information in english Information in english Forum OPS.PL Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jarczów

Ważne strony:
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
ZMIANA WIELKOŚCI CZCIONEK


                                                        
Witamy Państwa na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarczowie                 Osoby przebywające w kwarantannie domowej, które nie są w stanie własnym staraniem zapewnić sobie podstawowych potrzeb, w szczególności produktów żywnościowych proszone są o kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarczowie  w godzinach 7⁰⁰-15⁰⁰ pod numer tel. 84 6634391, oraz  w godzinach 15⁰⁰-19⁰⁰ oraz w dni wolne od pracy pod nr 609262171 lub za pośrednictwem aplikacji Kwarantanna Domowa.

            Każda osoba poddana izolacji, nadzorowi epidemiologicznemu bądź kwarantannie z powodu COVID-19 ma możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego poprzez kontakt ze specjalistami z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim   tel. (84) 6634298  w dni powszednie w godz.8.00 –16.00,  całodobowo pod numerami 729860600, 792960731  lub   poprzez infolinię 800-100-102.


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarczowie informuje, że od dnia 21.05.2020r.  do wyczerpania zapasów rozdysponowywana będzie posród mieszkańców Gminy Jarczów  żywność w ramach "Programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019 "
 O pomoc mogą ubiegać się  osoby samotne  o dochodach netto do 1402,00 zł., oraz rodziny o dochodach netto do 1056,00 zł. na osobę w rodzinie.

Zasady udzielania pomocy żywnosciowej


Z uwagi na istniejącą sytuację epidemiczną prosi się o zachowanie szczególnej ostrożności podczas odbierania paczek żywnościowych. 
Osoby chętne do uzyskania pomocy żywnościowej powinny telefonicznie ustalać datę i godzinę odbioru żywności oraz zgłaszać się do magazynu w  maseczkach i rękawiczkach ochronnych.

Informacja

dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarczowie


        

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) - (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO/Rozporządzenie) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarczowie informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Jarczów reprezentujący Gminę Jarczów, REGON 950368915, NIP 921-198-05-66 , adres: ul. 3 Maja 24, 22-664 Jarczów,  a w wyjątkowych wypadkach wskazanych w przepisach szczególnych: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarczowie.
2. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora (Wójta Gminy Jarczów) jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej jako: GOPS/Podmiot przetwarzający) reprezentowany przez Kierownika Ośrodka.
3. Adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: ul. 3 Maja 24, 22-664 Jarczów, Telefon/Fax (0-84) 66-343-91, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
4. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarczowie na podstawie art. 37 Rozporządzenia powołano Inspektora Danych Osobowych, z którym skontaktować się można pod numerem telefonu +48 721-018-268 lub adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
5. Zbierane dane osobowe, w tym dane wrażliwe są przetwarzane przez GOPS w Jarczowie – na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO (a w przypadku przetwarzania danych wrażliwych: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 9 RODO), z kolei w przypadku przetwarzania danych o karalności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 10 RODO) w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, jako na organie
administracji publicznej, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w pozostałych przypadkach - na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO - w celu realizacji umów zawartych z kontrahentami. W zakresie, w jakim obowiązek podania przez Państwa danych nie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa ani nie służy
realizacji umowy, pozostałe dane mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (a w przypadku przetwarzania danych wrażliwych: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z art. 9 RODO) tj. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dotyczy to w szczególności danych ułatwiających kontakt z Państwem, takich jak adres e-mail lub numer telefonu.
6. GOPS w Jarczowie przetwarza dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji zadań określonych w pkt. 5 niniejszej klauzuli, lecz nie krócej niż przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji.

 

7. W sytuacji zaistnienia dobrowolności podania danych celem ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, (a w przypadku przetwarzania danych wrażliwych: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z art. 9 RODO) - (tj. przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody) osoba, której danych będzie to dotyczyć zostanie o tym niezwłocznie poinformowana celem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
przez GOPS w Jarczowie. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Cofnięcie zgody może jednak prowadzić do uniemożliwienia realizacji przez Podmiot przetwarzający celu przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody.
8. Zbierane i przetwarzane przez GOPS w Jarczowie dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi kurierskie, usługi informatyczne, prawne, księgowo – finansowe, banki oraz inne instytucje finansowe, podmioty ubiegające się o udostępnienie informacji w ramach realizacji uprawnienia dostępu do informacji publicznej, a także organy publiczne z zastrzeżeniem pkt. 9 niniejszej klauzuli.
9. Organy publiczne, które na podstawie przepisów prawa mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania nie są odbiorcami danych osobowych.
10. Podmiot przetwarzający nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 

11. W związku z przetwarzaniem przez GOPS w Jarczowie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

 

a) dostępu do treści danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO) z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator, a także z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w przepisach szczególnych;
b) żądania sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w przepisach szczególnych;

 

c) żądania ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 RODO)

 

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO).

 

e) żądania usunięcia danych (na podstawie art. 17 RODO), z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w przepisach szczególnych.

 

12. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez GOPS w Jarczowie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. W zakresie przyznawania świadczeń w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, schronienia w formie ogrzewalni i noclegowni, sprawienia pogrzebu, a także przyznanie biletu kredytowanego nie wymaga wydania decyzji a
dministracyjnej - realizacja obowiązku informacyjnego następuje przez zamieszczenie informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, w widocznym miejscu w budynku, w którym udzielane są świadczenia lub świadczone usługi.
KOLONIE LETNIE DLA DZIECI ROLNIKÓW
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ PROWADZI ZAPISY NA KOLONIE LETNIE W BIAŁYM DUNAJCU W OKRESIE OD 21.08.2019R. DO 31.08.2019R.
W KOLONIACH MOGĄ  BRAĆ UDZIAŁ DZIECI ROLNIKÓW (JEDNO Z RODZICÓW MUSI BYĆ W PEŁNI OBJĘTE UBEZPIECZENIEM W KRUS LUB POBIERAĆ Z KRUS RENTĘ LUB EMERYTURĘ) CAŁKOWITY KOSZT KOLONII WYNOSI 400 ZŁ.
 SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ PRACOWNICY GOPS POD NR.TELEFONU 846634391

 W informatorze Rodzina 500+ znajdą Państwo niezbędne informacje dotyczące programu.

 
 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM2018

 

CELEMPROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:

a)  organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b)  racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c)  przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d)  prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: wrzesień 2018 – czerwiec 2019 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Lublinie[OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa lubelskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

1.    Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

2.    Sposób kwalifikacji:

 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

1.    Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:

1.     Artykuły warzywne i owocowe:

1.    groszek z marchewką 3,6 kg,

2.    fasola biała 3,6 kg,

3.    koncentrat pomidorowy 1,60 kg,

4.    buraczki wiórki 1,05 kg,

5.    powidła śliwkowe 1,80 kg,

2.    Artykuły skrobiowe:

1.    makaron jajeczny 4,5 kg,

2.    makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg

3.    ryż biały 3 kg,

4.    kasza gryczana 1,5 kg,

5.    herbatniki maślane 0,8 kg,

3.    Artykuły mleczne:

1.    mleko UHT 7 l,

2.    ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,

4.    Artykuły mięsne:

1.    szynka drobiowa 3 kg,

2.    szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,

3.    pasztet wieprzowy 0,64 kg,

4.    kabanosy wieprzowe 0,36 kg,

5.    filet z makreli w oleju 1,7 kg,

5.    Cukier

1.    cukier biały 4 kg,

2.    miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg

6.    Tłuszcze

1.    olej rzepakowy 4 l,

7.  Dania gotowe

1.    gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;

2.    Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.

3.    Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

4.    W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych

5.    W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.

6.    W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .

7.    Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne

 Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  pod adresem:
http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/ dostępny jest zaktualizowany film informacyjny o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

W związku z realizacją projektu "KLOSZ EDYCJA 3" - organizacja i finansowanie opieki Ośrodek Szkoleniowy KURSOR  z siedzibą w Zamościu rozpoczyna  realizację bezpłatnego szkolenia skierowanego  do każdego mieszkańca  gminy na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącego systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

 

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu szczegółowe informacje mogą uzyskać pod adresem:

 

https://www.kursor.edu.pl/szkolenia/zamosc/klosz-3

 

 

                                                        Uczestnicy mają zapewniony zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie, materiały szkoleniowe (tj. teczka, notatnik, długopis, pendrive), oraz zakwaterowanie w hotelu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny ! Zostań partnerem ogólnopolskiego programu wspierającego rodziny wiedzietne - Karta Dużej Rodziny


Informujemy, że swoją działalność rozpoczął portal  http://pierwszekroki.czasdzieci.pl/  na łamach, którego wszyscy rodzice bezpłatnie mogą uzyskać porady dotyczące wychowania swoich dzieci.


Od dnia 16 czerwca 2014r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarczowie  można złożyć wniosek o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych - dla każdej rodziny z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu.
Od 01.01.2019r.  o Kartę Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu conajmniej troje dzieci.
Więcj informacji znajduje się na stronie http://rodzina.gov.pl/duza-rodzina


Ośrodek realizuje następujace zadania:
Fundusz alimentacyjny,
Świadczenie wychowawcze,
Dożywianie.
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Przyjmujemy w godzinach:
Od poniedziałku do piatku : 7:00 - 15:00

Kontakt:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 24 22-664 Jarczów
tel. (84) 663 43 91
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

NIP: 921-16-60-991
REGON:  006057515

Kierownik GOPS
Aneta Mękal