Gmina Jarczów Information in english Information in english Forum OPS.PL Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jarczów

Ważne strony:
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
ZMIANA WIELKOŚCI CZCIONEK


                                                        
Witamy Państwa na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarczowie


KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
więcej informacji dostępnych jest na stronie  https://ugjarczow.bip.lubelskie.pl  w zakładce  Urząd Gminy/ Nabór na wolne stanowiska
Informacja

dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarczowie

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarczowie, ul. 3 Maja 24, 22-664 Jarczów, Tel. 84 663 43 91, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

2.      Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - Panią Katarzyną Piórko  za pomocą poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie pod numerem telefonu: 721018268

3.      Cele przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. C i lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w następujących celach:

- ustalania prawa do świadczenia z pomocy społecznej na podstawie art. 23a ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej – tj. Dz.U. z 2017r.,poz. 1769 ze zm.;

- ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na podstawie art. 24 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1851 ze zm.;

- ustalania prawa do dodatku mieszkaniowego na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych  -tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 180;

- ustalenia prawa do dodatku energetycznego na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku prawo energetyczne -tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 755;

- ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych -tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1952 ze zm.;

- ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie art. 22 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 554 ze zm.;

- prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, przewidzianych ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 554 ze zm.), na podstawie art. 22 tej ustawy;

- ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna oraz prowadzenie postępowań w tym zakresie na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2092 ze zm.;

- ustalenia prawa do świadczenia dobry start na podstawie art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej -tj. Dz.U. z 2017r, poz. 697 ze zm.

- udzielania wsparcia i pomocy na podstawie art. 9 c  ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  - tj. Dz.U.  z 2015r, poz. 1390 ze zm;

- udzielania pomocy i wsparcia na podstawie art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - tj. z 2017r, poz. 697 ze zm.;

- podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy, na podstawie art. 25 a ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi –tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.;

- ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem lub nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet  ciąży i rodzin „Za życiem” – tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1860 ze zm.
-wydanie Karty Dużej Rodziny na podstawie art.21 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny - tj. Dz. U. z 2017r. poz.1832 z póxn.zm.

4.      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa m.in. ZUS, KRUS, Urzędy Skarbowe, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, OPS, PCPR, DPS, ZOL, Starostwa Powiatowe, Komornicy Sądowi, Zakłady Karne, organy kontrolujące, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Policja, Prokuratura, placówki oświatowe (szkoły, szkoły wyższe, przedszkola), PUP, zakłady pracy, banki i operatorzy płatności,  szpitale, Ośrodki Zdrowia, partnerzy GOPS świadczący usługi informatyczne, prawne, a także inne organy publiczne, które się zwrócą do GOPS o przekazanie Pana/Pani danych osobowych w oparciu                              o obowiązujące przepisy prawa.

5.      Pani/Pana dane osobowe będą pozyskiwane z innych źródeł m.in. Urzędy Skarbowe, ZUS, KRUS, Sądy, Prokuratura, PUP, CEiDG, KRS, Szkoły, OPS, PCPR, PUP, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Centralna Ewidencja Kierowców.

6.      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej. W przypadku, gdyby pojawiła się potrzeba przekazania Pani/Pana danych osobowych do państwa spoza Unii Europejskiej, poinformujemy Panią/Pana o zamiarze przekazania danych osobowych oraz o spełnieniu wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w tym zakresie, a gdyby na przekazanie danych osobowych do państwa spoza Unii Europejskiej wymagana była Pani/Pana zgoda, przed przekazaniem danych osobowych zwrócimy się o wyrażenie przez Panią/Pana takiej zgody.

7.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.
z 2018r., poz. 217 ze zm.) oraz Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarczowie.

8.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

       9.      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub inne obowiązujące przepisy, dotyczące przetwarzania danych osobowych.

10.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpatrzenie wniosku oraz uniemożliwienie podjęcia działań przewidzianych wyżej wymienionymi przepisami prawa.

 


 W informatorze Rodzina 500+ znajdą Państwo niezbędne informacje dotyczące programu.

Rokiem bazowym do badania dochodu jest rok 2017.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jarczowie przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jarczowie

w dniach 1-6 marca 2019r.

udziela 

pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym  spełniającym kryteria dochodowe . 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM2018

 

CELEMPROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:

a)  organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

b)  racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

c)  przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,

d)  prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: wrzesień 2018 – czerwiec 2019 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Lublinie[OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa lubelskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

1.    Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

2.    Sposób kwalifikacji:

 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

1.    Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:

1.     Artykuły warzywne i owocowe:

1.    groszek z marchewką 3,6 kg,

2.    fasola biała 3,6 kg,

3.    koncentrat pomidorowy 1,60 kg,

4.    buraczki wiórki 1,05 kg,

5.    powidła śliwkowe 1,80 kg,

2.    Artykuły skrobiowe:

1.    makaron jajeczny 4,5 kg,

2.    makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg

3.    ryż biały 3 kg,

4.    kasza gryczana 1,5 kg,

5.    herbatniki maślane 0,8 kg,

3.    Artykuły mleczne:

1.    mleko UHT 7 l,

2.    ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,

4.    Artykuły mięsne:

1.    szynka drobiowa 3 kg,

2.    szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,

3.    pasztet wieprzowy 0,64 kg,

4.    kabanosy wieprzowe 0,36 kg,

5.    filet z makreli w oleju 1,7 kg,

5.    Cukier

1.    cukier biały 4 kg,

2.    miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg

6.    Tłuszcze

1.    olej rzepakowy 4 l,

7.  Dania gotowe

1.    gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;

2.    Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo.

3.    Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

4.    W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych

5.    W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.

6.    W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .

7.    Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne

 Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  pod adresem:
http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/ dostępny jest zaktualizowany film informacyjny o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

W związku z realizacją projektu "KLOSZ EDYCJA 3" - organizacja i finansowanie opieki Ośrodek Szkoleniowy KURSOR  z siedzibą w Zamościu rozpoczyna  realizację bezpłatnego szkolenia skierowanego  do każdego mieszkańca  gminy na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącego systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

 

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu szczegółowe informacje mogą uzyskać pod adresem:

 

https://www.kursor.edu.pl/szkolenia/zamosc/klosz-3

 

 

                                                        Uczestnicy mają zapewniony zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie, materiały szkoleniowe (tj. teczka, notatnik, długopis, pendrive), oraz zakwaterowanie w hotelu.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny ! Zostań partnerem ogólnopolskiego programu wspierającego rodziny wiedzietne - Karta Dużej Rodziny


Informujemy, że swoją działalność rozpoczął portal  http://pierwszekroki.czasdzieci.pl/  na łamach, którego wszyscy rodzice bezpłatnie mogą uzyskać porady dotyczące wychowania swoich dzieci.


Od dnia 16 czerwca 2014r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarczowie  można złożyć wniosek o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych - dla każdej rodziny z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu.
Od 01.01.2019r.  o Kartę Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu conajmniej troje dzieci.
Więcj informacji znajduje się na stronie http://rodzina.gov.pl/duza-rodzina


Ośrodek realizuje następujace zadania:
Fundusz alimentacyjny,
Świadczenie wychowawcze,
Dożywianie.
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Przyjmujemy w godzinach:
Od poniedziałku do piatku : 7:00 - 15:00

Kontakt:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 24 22-664 Jarczów
tel. (84) 663 43 91
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

NIP: 921-16-60-991
REGON:  006057515

Kierownik GOPS
Aneta Mękal