Gmina Jarczów Information in english Information in english Forum OPS.PL Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Jarczów

Ważne strony:
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
ZMIANA WIELKOŚCI CZCIONEK


                                                        
Witamy Państwa na stronie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarczowie


W miesiącach wrzesień - październik 2018r. z uwagi na nabór wniosków na świadczenia wychowawcze i rodzinne na nowy okres zasiłkowy ustalono dyżury pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w każdy wtorek, środę i czwartek w godzinach 15.00 do 17.00Informacja

dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarczowie

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarczowie, ul. 3 Maja 24, 22-664 Jarczów, Tel. 84 663 43 91, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

2.      Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - Panem Mariuszem Sak  za pomocą poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie pod numerem telefonu: 606395104 

3.      Cele przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. C i lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w następujących celach:

- ustalania prawa do świadczenia z pomocy społecznej na podstawie art. 23a ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej – tj. Dz.U. z 2017r.,poz. 1769 ze zm.;

- ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na podstawie art. 24 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1851 ze zm.;

- ustalania prawa do dodatku mieszkaniowego na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych  -tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 180;

- ustalenia prawa do dodatku energetycznego na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku prawo energetyczne -tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 755;

- ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych -tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1952 ze zm.;

- ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie art. 22 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 554 ze zm.;

- prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, przewidzianych ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 554 ze zm.), na podstawie art. 22 tej ustawy;

- ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna oraz prowadzenie postępowań w tym zakresie na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 2092 ze zm.;

- ustalenia prawa do świadczenia dobry start na podstawie art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej -tj. Dz.U. z 2017r, poz. 697 ze zm.

- udzielania wsparcia i pomocy na podstawie art. 9 c  ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  - tj. Dz.U.  z 2015r, poz. 1390 ze zm;

- udzielania pomocy i wsparcia na podstawie art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - tj. z 2017r, poz. 697 ze zm.;

- podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy, na podstawie art. 25 a ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi –tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.;

- ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem lub nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet  ciąży i rodzin „Za życiem” – tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1860 ze zm.
-wydanie Karty Dużej Rodziny na podstawie art.21 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny - tj. Dz. U. z 2017r. poz.1832 z póxn.zm.

4.      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa m.in. ZUS, KRUS, Urzędy Skarbowe, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, OPS, PCPR, DPS, ZOL, Starostwa Powiatowe, Komornicy Sądowi, Zakłady Karne, organy kontrolujące, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Policja, Prokuratura, placówki oświatowe (szkoły, szkoły wyższe, przedszkola), PUP, zakłady pracy, banki i operatorzy płatności,  szpitale, Ośrodki Zdrowia, partnerzy GOPS świadczący usługi informatyczne, prawne, a także inne organy publiczne, które się zwrócą do GOPS o przekazanie Pana/Pani danych osobowych w oparciu                              o obowiązujące przepisy prawa.

5.      Pani/Pana dane osobowe będą pozyskiwane z innych źródeł m.in. Urzędy Skarbowe, ZUS, KRUS, Sądy, Prokuratura, PUP, CEiDG, KRS, Szkoły, OPS, PCPR, PUP, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Centralna Ewidencja Kierowców.

6.      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej. W przypadku, gdyby pojawiła się potrzeba przekazania Pani/Pana danych osobowych do państwa spoza Unii Europejskiej, poinformujemy Panią/Pana o zamiarze przekazania danych osobowych oraz o spełnieniu wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w tym zakresie, a gdyby na przekazanie danych osobowych do państwa spoza Unii Europejskiej wymagana była Pani/Pana zgoda, przed przekazaniem danych osobowych zwrócimy się o wyrażenie przez Panią/Pana takiej zgody.

7.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.
z 2018r., poz. 217 ze zm.) oraz Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarczowie.

8.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

       9.      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub inne obowiązujące przepisy, dotyczące przetwarzania danych osobowych.

10.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpatrzenie wniosku oraz uniemożliwienie podjęcia działań przewidzianych wyżej wymienionymi przepisami prawa.

 


 W informatorze Rodzina 500+ znajdą Państwo niezbędne informacje dotyczące programu.

Rokiem bazowym do badania dochodu jest rok 2017.

 

 

PODPROGRAM 2017 – efekty

 

1.     W ramach POPŻ Podprogram 2017, który był realizowany w okresie sierpień 2017 - czerwiec 2018 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności z Lublinie, mieszczącym się przy ul. Młyńskiej 18, 20-406 Lublin,

 

2.     Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak:

 

makaron jajeczny 4,5 kg,  ryż biały 4 kg, herbatniki 0,6 kg, mleko UHT 7 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 4 kg, fasola biała 4 kg, koncentrat pomidorowy 1,76 kg, powidła śliwkowe 1,5 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 1,7kg, filet z makreli w oleju 1,7 kg, szynka drobiowa 3 kg, szynka wieprzowa 2,1 kg, pasztet wieprzowy 0,64 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l, kabanosy wieprzowe 0,36kg, miód wielokwiatowy 0,4 kg.

 

3.     Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 270 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 

4.     Wydaliśmy osobom potrzebującym:

o    7,21710 ton żywności;

o    270 paczek żywnościowych;

 

5.     W ramach Podprogramu 2017 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyliśmy  łącznie w 4 warsztatach edukacyjnych, w których wzięło 27 osób

 

6.     Rodzaje warsztatów:

·         Ekonomiczne - 2 spotkania dla  27 uczestników

·         Żywieniowe - 0 spotkań dla  0 uczestników

·         Kulinarne - 2 spotkania dla 27 uczestników

·         Niemarnowanie żywności - 0 spotkań dla 0 uczestników


          


W dniu 23.01.2017r. w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie w ramach działań towarzyszących odbyły się warsztaty kulinarne oraz ekonomiczne. Podczas warsztatów prowadzący   pokazywali jak w sposób oszczędny przygotować dobre i wartościowe posiłki, oraz uczulali na fakt marnowania żywności. Ponadto przeprowadzono wykład dotyczący prawidłowego gospodarowania budżetem domowym.
Warsztaty cieszyły się sporym zainteresowaniem.


Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  pod adresem:
http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/ dostępny jest zaktualizowany film informacyjny o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Aktualizacja jest związana ze zmianą kryterium dochodowego od dnia 1 stycznia 2017 r. Obecne kryterium wynosi 200% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie.


Zostań partnerem ogólnopolskiego programu wspierającego rodziny wiedzietne - Karta Dużej Rodziny

Informujemy, że swoją działalność rozpoczął portal  http://pierwszekroki.czasdzieci.pl/  na łamach, którego wszyscy rodzice bezpłatnie mogą uzyskać porady dotyczące wychowania swoich dzieci.


Od dnia 16 czerwca 2014r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarczowie  można złożyć wniosek o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych - dla każdej rodziny z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu.

Więcj informacji znajduje się na stronie http://rodzina.gov.pl/duza-rodzina


Ośrodek realizuje następujace zadania:
Fundusz alimentacyjny,
Świadczenie wychowawcze,
Dożywianie.
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Przyjmujemy w godzinach:
Od poniedziałku do piatku : 7:00 - 15:00

Kontakt:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 24 22-664 Jarczów
tel. (84) 663 43 91
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

NIP: 921-16-60-991
REGON:  006057515

Kierownik GOPS
Aneta Mękal